پیوند ها

گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا در سال 1367 فعالیتهای علمی و آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و گرایش زبان و ادبیات فرانسه آغاز کرد و تا سال 1371 روند پذیرش دانشجو ادامه یافت. این گروه مجدداً در سال 1384 به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مبادرت ورزید و از سال 1391 با گشایش مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه دامنه فعالیتهای خود را گسترش داد. این گروه اینک در دو مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه و کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه دانشجو جذب می کند.


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند